Mesures de suport als negocis amb locals llogats


Avui ha sortit publicat en el DOGC el Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

La norma és aplicable des del dia d’avui i pretén donar una solució a la difícil situació que tenen aquells negocis que s’han vist obligats a tancar o bé tenen restringit el seu aforament i/o limitat el seu horari a conseqüència de les mesures adoptades per a combatre el COVID-19, resultant els locals on desenvolupen la seva activitat en règim de lloguer.

El primer pas que ha de realitzar la part arrendatària és requerir a la propietat del local, mitjançant burofax o per un altre mitjà fefaent, la necessitat d’una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte d’arrendament a conseqüència de les mesures COVID-19. A partir d’aquí, s’obre un període de negociació amb la propietat del local que pot durar com a màxim 1 mes.

Durant el període de negociació la propietat no pot emetre cap factura fins que s’aconsegueixi un acord i es modifiquin les condicions del contracte d’arrendament.

En el cas que totes dues parts no aconsegueixin un acord en el termini indicat, s’imposaran les següents condicions, d’obligat compliment per a la propietat dels locals i que es distingeixen en funció de les limitacions que s’imposin a l’activitat:

a) Tancament local o suspensió total de l’activitat: la renda i altres quantitats acordades derivades del contracte d’arrendament es veuran reduïdes al 50% mentre duri la mesura de tancament o suspensió

Avui dia a Catalunya estaríem parlant dels bars, restaurants, centres d’estètica, gimnasos, bingos, casinos, sales de joc i ludoteca.

b) Restricció parcial, d’aforament o horaris: reducció de les rendes i altres quantitats derivades del contracte d’arrendament, es veuran reduïdes en proporció a la pèrdua de la mesura adoptada.

Avui dia a Catalunya estaríem parlant de comerços, teatres, botigues 24 hores i hotels.

La reducció de les rendes només s’aplicarà a partir de l’entrada en vigor de la Llei i des que la part arrendatària realitzi el requeriment a la propietat, per la qual cosa per a beneficiar-se s’ha de requerir al Propietari del local com més aviat millor.

La prestació de servei a domicili o recollida en el negoci no afecta a les reduccions fixades en la present Llei, per la qual cosa es poden beneficiar igualment els arrendataris d’aquests negocis.

La part arrendatària també pot sol·licitar a la propietat que aquelles quantitats ja vençudes i no pagades es garanteixin amb altres obligacions lliurades amb anterioritat, amb excepció de la Fiança legal o quantitats dipositades en organismes públics, disposant d’un termini d’1 any per a reintegrar aquestes quantitats a la propietat des de la desaparició dels tancaments o restriccions.

I, finalment, la norma estableix una via per a resoldre el contracte d’arrendament sense penalització per l’incompliment del termini estipulat en aquest. En concret contempla que, si les normes obliguen al tancament o suspensió de l’activitat durant més de 3 mesos al llarg d’1 any, a partir del 22 d’octubre (entrada en vigor de la norma), l’arrendatari podrà resoldre el contracte d’arrendament del local de negoci sense penalització, mentre estigui el negoci tancat o bé fins a 3 mesos després de la reobertura, i sempre que es notifiqui amb 1 mes d’antelació a la propietat.

Per a finalitzar, adjuntem el quadre publicat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya