Mesures urgents de suport al sector turístic, hostaleria, comerç i en matèria tributària

El passat 24 de desembre va entrar en vigor el Reial Decret-llei 35/2020, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, de 22 de desembre, en el qual s’inclouen determinades mesures tributàries, a continuació, destaquem les que puguin ser de major interès.

mesures urgents sector turístic hostaleria comerç

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions (aplicable també a retencions, ingressos a compte, tributs repercutits i pagaments fraccionats de l’I.S.) el termini de presentació del qual i ingrés sigui des del dia 1 fins al 30 d’abril de 2021.

Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui una persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020 i el termini serà de sis mesos i No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSÍCAS i MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Reducció en 2020 del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva (Mòduls)

S’incrementa la reducció DEL 20% I DEL 35% en determinades activitats que tributen en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF (aquesta preveia una reducció general del 5% per a totes les activitats).

Regles especials aplicables per a la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF.

Com a novetat s’estableixen per a l’exercici 2020 les següents regles:

  • No es computarà com a període en el qual s’hagués exercit l’activitat, els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020 i els dies del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no estat d’alarma, l’activitat econòmica s’hagués vist suspesa a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per a corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada del SARS-CoV-2.
  • Per a la quantificació dels mòduls de “personal assalariat”, “personal no assalariat” i “personal ocupat” no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies a què es refereix el punt anterior.
  • Per a la quantificació dels mòduls “distancia recorreguda” i “consum d’energia elèctrica” no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix el primer punt.

Càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat corresponent al quart trimestre del 2020.

Aquells empresaris que desenvolupin activitats econòmiques, diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, i determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació objectiva i quantifiquin l’import dels pagaments fraccionats en funció del rendiment net d’aquesta, en el càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat corresponent al quart trimestre de 2020:

  • No computaran com a dies d’exercici de l’activitat, en cap cas, els dies naturals en els quals l’exercici de l’activitat s’hagués vist suspès a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per a corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada del SARS-CoV-2.
  • Aplicaran els percentatges de reducció amb caràcter general en aquest Reial decret llei segons l’activitat desenvolupada (20% o 35%). Aquest apartat serà aplicable també en el primer trimestre de 2021.

Reducció del nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF corresponent als exercicis 2020 i 2021.

Es redueix per als exercicis 2020 i 2021 el termini en el qual els contribuents de l’IRPF han de determinar obligatòriament el seu rendiment net pel mètode d’estimació directa després d’haver renunciat al d’estimació objectiva, això és, podran tornar al mètode d’estimació objectiva abans de transcorregut el termini mínim de 3 anys.

Aquesta reducció del termini mínim s’aplicarà als contribuents que es trobin en alguna de les següents situacions:

  1. Els contribuents que han renunciat al mètode d’estimació objectiva per al 2020.
  2. Els contribuents que han renunciat al mètode d’estimació objectiva per al 2021.

El termini per a la presentació de les renúncies al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, així com de les revocacions d’aquestes, que hagin de fer efecte per a l’any 2021 serà des del 24 de desembre de 2020 fins a 31 de gener de 2021.

Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament.

Per als exercicis 2020 i 2021, s’ha reduït el termini a tres mesos perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament (anteriorment el termini era de sis mesos).

Incentiu fiscal per a fomentar la rebaixa de la renda d’arrendament

Per a l’exercici 2021, els arrendadors, diferents d’empresa o entitat pública o una gran forquilla, que haguessin subscrit un contracte d’arrendament per a ús diferent d’habitatge amb un arrendatari que hagués destinat l’immoble al desenvolupament d’activitat econòmica classificada en la divisió 6 o en els grups 755, 969, 972 i 973 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE, podran computar, com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda de l’arrendament que haguessin acordat a partir de 14 de març de 2020 a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

Rendiment de treball en espècie exempt

Estan exemptes els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d’empreses o economats de caràcter social. Des de l’1 de gener de 2020, es modifica la lletra a) apartat 3 de l’art. 42 de la LIRPF de tal forma que, l’exempció assenyalada s’aplicarà amb independència que el servei es presti en el propi local de l’establiment d’hostaleria o fora d’aquest.

IMPOST DE SOCIETATS

Deducibilidad de pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en Empreses RD en els exercicis 2020 i 2021.

Es modifica l’antiguitat exigida per a deduir les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors de manera que els sis mesos que s’exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l’obligació i la meritació de l’Impost es redueixen a tres mesos per a les empreses de reduïda dimensió.

Tipus aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes del SARS-COV-2, així com a l’efecte del règim del recàrrec d’equivalència

Amb efectes des del 24 de desembre de 2020 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, s’aplicarà el tipus del 0 per cent a:

a) Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-COV-2
b) Els lliuraments de vacunes contra el SARS-COV-2 autoritzades per la Comissió Europea.
c) Les prestacions de serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats amb els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries, previstes en les lletres a) i b) anteriors.

Aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable, durant l’àmbit temporal esmentat en el primer paràgraf, als lliuraments dels béns citats serà el 0 per cent.