Límits legals a la successió de contractes temporals

Article 15 apartat 5 de l’estatut dels treballadors.

Límits legals a la successió de contractes temporals.

Quan un treballador és contractat per una empresa o grup d’empreses mitjançant successius contractes de durada determinada parlem d’encadenament o successió de contractes, una pràctica que, si concorren determinats requisits determinarà la conversió del contracte en indefinit.

Tal com indica l’article 15.5 de l’Estatut dels Treballadors;

(…) els treballadors que en un període de trenta mesos haguessin estat contractats durant un termini superior a vint-i-quatre mesos, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dues o més contractes temporals, sigui directament o a través de la seva posada a disposició per empreses de treball temporal, amb les mateixes o diferents modalitats contractuals de durada determinada, adquiriran la condició de treballadors fixos.

(…) El que es disposa en aquest apartat no serà aplicable a la utilització dels contractes formatius, de relleu i interinitat, als contractes temporals celebrats en el marc de programes públics d’ocupació-formació, així com als contractes temporals que siguin utilitzats per empreses d’inserció degudament registrades i l’objecte d’aquests contractes sigui considerat com a part essencial d’un itinerari d’inserció personalitzat.

Dins del nostre ordenament jurídic laboral, podem trobar diversos contractes de naturalesa temporal als quals els és aplicable la limitació de l’article 15.5 del ET, ens centrarem en dos dels més habituals, són els següents:

Contracte per obra o servei determinats

Podran celebrar-se quan es contracta el treballador per a la realització d’una obra o servei determinats, amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa i l’execució de la qual, encara que limitada en el temps, sigui en principi de durada incerta. Aquests contractes no podran tenir una durada superior a tres anys ampliable fins a dotze mesos més per conveni col·lectiu d’àmbit sectorial estatal o, en defecte d’això, per conveni col·lectiu sectorial d’àmbit inferior. Transcorreguts aquests terminis, els treballadors adquiriran la condició de treballadors fixos de l’empresa.

Els convenis col·lectius sectorials estatals i d’àmbit inferior, inclosos els convenis d’empresa, podran identificar aquells treballs o tasques amb substantivitat pròpia dins de l’activitat normal de l’empresa que puguin cobrir-se amb contractes d’aquesta naturalesa.

Contracte eventual per circumstàncies de la producció

Procedeixen quan les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes així ho exigissin, fins i tot tractant-se de l’activitat normal de l’empresa. En tals casos, els contractes podran tenir una durada màxima de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos, comptats a partir del moment en què es produeixin aquestes causes. Per conveni col·lectiu d’àmbit sectorial estatal o, en defecte d’això, per conveni col·lectiu sectorial d’àmbit inferior, podrà modificar-se la durada màxima d’aquests contractes i el període dins del qual es puguin realitzar en atenció al caràcter estacional de l’activitat en què aquestes circumstàncies es puguin produir. En tal suposat, el període màxim dins del qual es podran realitzar serà de divuit mesos, no podent superar la durada del contracte les tres quartes parts del període de referència establert ni, com a màxim, dotze mesos.

En cas que el contracte s’hagués concertat per una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establerta, podrà prorrogar-se mitjançant acord de les parts, per una única vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir d’aquesta durada màxima.

Per conveni col·lectiu es podran determinar les activitats en les quals puguin contractar-se treballadors eventuals, així com fixar criteris generals relatius a l’adequada relació entre el volum d’aquesta modalitat contractual i la plantilla total de l’empresa

S’ha de tenir present que la fixesa de la relació laboral a conseqüència de la successió de contractes opera pel simple compliments dels terminis i requisits indicats en l’article 15.5 E.T., i al marge que els contractes encadenats hagin estat celebrats o no en frau de llei.

En aquesta línia hem de recordar que quan se celebra un contracte temporal que emmalalteix de causa real de temporalitat es considerarà il·legal, a partir d’aquí la cadena quedarà viciada i des d’aquest moment la relació laboral ha de ser tinguda com a indefinida.

Tal com s’indica en l’article 15.5 E.T perquè puguem entendre que la relació laboral esdevé indefinida per la successió de contractes s’han d’haver concertat 2 o més contractes temporals, en l’empresa o grup d’empreses, ja siguin de la mateixa o diferent modalitat contractual i, sent indiferent que s’hagin subscrit per al mateix o diferent lloc de treball.

Així mateix volem incidir en el fet que el temps treballat mitjançant *ETT també computa a l’efecte de poder considerés el contracte com a indefinit en els termes de l’article 15.5 E.T.

Conseqüències i sancions per a l’empresa

L’empresari, una vegada complerts els requisits perquè s’adquireixi la condició de contracte indefinit en virtut de la successió de contractes, té 10 dies per a comunicar al treballador la seva condició de treballador fix en l’empresa, de no fer-ho incorrerà en infracció lleu en matèria de relacions laborals individuals o col·lectives.