Plans de retribució flexible


La retribució flexible permet oferir per part de l’organització als seus treballadors uns productes i serveis a menor cost del preu de mercat, podent aquesta negociar el preu dels productes de manera col·lectiva sense que això suposi un cost addicional per a l’empresa.

Aquest model de remuneració, consisteix en el fet que l’empleat de manera voluntària, destini part del seu salari dinerari anual a retribució flexible o espècie en els productes oferts per l’empresa.

L’empresa no obté benefici econòmic, el que pretén és millorar la retribució neta dels seus treballadors sense incórrer en un augment dels seus costos de personal.

La retribució flexible fa més competitiva a l’empresa en el mercat laboral, incrementant la seva capacitat d’atreure i fidelitzar el talent i millorant la situació del treballador.

Es pot destinar fins a un 30% del salari brut anual en aquests serveis, decidint l’empleat que part vol reservar per a això. Aquesta retribució flexible, permet que fiscalment estigui exempta de retenció.

Els productes i serveis que pot oferir l’empresa poden ser molt amplis, per a això, l’organització ha de conèixer les necessitats de la seva plantilla.

PRODUCTES DE RETRIBUCIÓ FLEXIBLE:

 • Segur de Salut: La pòlissa podrà contractar-se a favor del treballador, del cònjuge i dels fills amb un cost màxim anual de fins a 500 euros per persona assegurada o 1.500 si té discapacitat.
 • Tiquets restaurant: El topall de despesa són 11 euros per dia i estan exempts d’IRPF.
 • Tiquet guarderia: Destinats per a famílies amb nens d’entre 0 i 3 anys.
 • Targeta de transport: Nominals i fins a un màxim anual de 1.500 euros.
 • Programes, Cursos de Formació i Reciclatge: Que han d’estar relacionats amb l’activitat que desenvolupa el treballador i que li permetran un ascens professional.
 • Rènting de l’automòbil: S’imputarà com a pagament en espècie el 20% del valor de mercat del vehicle. També sol ser habitual, el lloguer de places d’aparcament.
 • Plans de pensions.

AVANTATGE PER A l’EMPRESA

 • Augmenta la motivació dels empleats i la seva productivitat en sentir-se valorats per l’empresa i que la mateixa es preocupa pel seu benestar.
 • Es fidelitza a l’empleat i els fa més compromesos amb l’organització, millorant el clima organitzacional.
 • Augmenta el poder adquisitiu de l’empleat sense suposar un augment salarial per a l’empresa.

AVANTATGES PER A l’EMPLEAT

 • Permet a l’empleat decidir que part del seu salari vol destinar a aquests productes i serveis.
 • És un pla voluntari per a l’empleat.
 • Estalvi per a l’empleat, atès que la part destinada a la retribució flexible està exempta de retenció, la qual cosa suposa una disminució de la base imposable per al càlcul de l’IRPF.

La retribució flexible és una bona opció per a oferir un millor salari net a l’empleat i que l’organització no tingui un augment dels costos salarials.