Inversió startup – Persona física

Sin duda, invertir en startups puede convertirse en un potente incentivo fiscal, al margen de las expectativas financieras o de rentabilidad.El Estado ya prevé estímulos fiscales a los inversores que destinen una parte de su patrimonio a proyectos empresariales incipientes, estos beneficios fiscales se encuentran en la Ley del IRPF 35/2006, introducidos mediante la Ley […]

Continuar llegint


IMPOST DE SOCIETATS: Deducció d’interès de demora i compensació de bases imposables negatives

1.- El Tribunal Suprem confirma la deduïbilitat dels interessos de demora del IS. El Tribunal Suprem, en la seva Sentència de 8 de febrer de 2021, ha resolt que els interessos de demora estan correlacionats amb els ingressos (estan connectats amb l’exercici de l’activitat empresarial) i, per tant, són deduïbles en l’Impost de Societats. L’Impost […]

Continuar llegint


Activació del sistema sancionador per no presentar els comptes anuals al registre mercantil

El Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba del Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ha establecido la regulación para determinar las sanciones a aquellas empresas que no presenten las cuentas anuales al Registro Mercantil. Recordemos que el art. 283 de […]

Continuar llegint


Pla Anual de Control Tributari i Duaner de l’any 2021

El plan anual este año gira en torno a cinco grandes pilares: información y asistencia; prevención de los incumplimientos, fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude; investigación y actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero; control del fraude en fase recaudatoria; y colaboración entre la AEAT y las Administraciones tributarias de las CC.AA. […]

Continuar llegint


Modificació del Pla General Comptable, el de PIMES i altres normes de comptabilitat

S’ha publicat en el BOE del 30 de gener el Reial decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat, el Pla General de Comptabilitat de Petites i mitjanes empreses, les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats i les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat […]

Continuar llegint


Responsabilitat de l’administrador i derivació de deutes per no realitzar el dipòsit dels comptes anuals.

Quan no es dipositen els comptes anuals de la societat en el Registre Mercantil, es presumeix que la societat està en causa de dissolució per pèrdua determinant de la responsabilitat de l’administrador, segons assenyala l’Audiència Provincial de Barcelona en un procediment de recurs d’apel·lació de data 05/04/2019 núm. 645/2019. En dicho procedimiento se señala que […]

Continuar llegint


Tributació dels rendiments obtinguts mitjançant operacions amb criptomonedas

Les criptomonedes com Bitcoin (BTC) o Ether (ETH) han anat augmentant la seva popularitat en els últims dies a causa de l’escalada del seu preu, que ha suposat, en el cas de Bitcoin, la superació dels seus màxims històrics, estant, en el moment en què s’escriuen aquestes línies, per sobre dels 40.000$ i, en el […]

Continuar llegint


Mesures urgents de suport al sector turístic, hostaleria, comerç i en matèria tributària

El passat 24 de desembre va entrar en vigor el Reial Decret-llei 35/2020, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, de 22 de desembre, en el qual s’inclouen determinades mesures tributàries, a continuació, destaquem les que puguin ser de major interès. AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS Es […]

Continuar llegint