Sistemes interns de denúncies o “whistleblowing” i protecció de dades

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado recientemente la guía “La protección de datos en las relaciones laborales”. A tenor del análisis que en la misma se hace de los sistemas de denuncias internas o “whistleblowing” podemos destacar los siguientes aspectos a tener en cuenta en el funcionamiento de dichos sistemas en relación […]

Continuar llegint


Prova electrònica i cadena de custòdia: aspectes fonamentals i principals proves electròniques

La ingente cantidad de información que circula a través de la red hace que ésta, en muchas ocasiones, su vuelva fundamental para acreditar la comisión de un delito, vulneración de derechos fundamentales o tratamientos no autorizados de datos personales, entre otros. Así las cosas, en aras a poder acreditar que la información extraída de internet […]

Continuar llegint


Polítiques corporatives sobre l’ús de mitjans tecnològics

És ben sabut que les empreses han d’establir una política d’ús dels mitjans tecnològics que posen a la disposició dels seus treballadors, si bé aquestes polítiques no han de ser uniformes per a totes les corporacions, perquè les mateixes tenen un elevat grau d’auto-regulació, depenent de l’estratègia general de la companyia, de la informació tractada, […]

Continuar llegint


Comentari sobre la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.

Després de la publicació del REGLAMENT (UE) 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (eIDAS) la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica va […]

Continuar llegint


Smart cities o ciutats intel·ligents – anàlisis de la guia “tecnologies i protecció de dades en les AA.PP.” de l’AEPD

La setmana passada l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar la guia “Tecnologies i protecció de dades en les AA.PP” en la qual s’analitzava la utilització de diferents tecnologies per part de les Administracions Públiques, entre les quals es troben les ciutats intel·ligents o smart cities. Vegem a continuació que són les ciutats intel·ligents […]

Continuar llegint


La importància del xifrat en pàgines web arran de la recent sanció de l’AEPD a una societat per no utilitzar un protocol “https”

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va imposar la setmana passada una sanció de 1.000.-€ a una entitat mercantil, arran del procediment sancionador núm. PS/00185/2020, per no tenir implementat en la seva pàgina web un protocol de seguretat “https”. Vegem breument en què consisteixen aquests protocols. 1. ¿Qué son los certificados TLS? Los certificados […]

Continuar llegint


Drets dels interessats sobre les seves dades personals: (III) Supressió. Especial referència al dret a l’oblit i la seva col·lisió amb altres drets fonamentals

En ejercicio del derecho de supresión (art. 17 RGPD y 3 y 15 de la LOPDyGDD) el interesado tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento que suprima sus datos personales siempre y cuando no exista una excepción a tal derecho. 1) Procedencia en el ejercicio del derecho de supresión: El interesado podrá solicitar la […]

Continuar llegint


La gestió del correu electrònic corporatiu una vegada finalitzada la relació laboral amb el treballador

Es habitual que al finalizar la relación laboral con un trabajador que ha formado parte de la compañía, ésta mantenga activa sine die la cuenta de correo electrónico corporativa del trabajador en cuestión, y ello puede resultar lógico si pensamos en el correo electrónico como un medio de la empresa puesto a disposición del trabajador […]

Continuar llegint