assessoria

Àrea comptable – fiscal (Serveis Assessoria)

La nostra àrea té una àmplia experiència en els Serveis d’Assessoria en el tractament de la problemàtica tributària dels nostres clients ja siguin persones físiques o jurídiques. Els nostres professionals es troben davant una posició immillorable per a formular propostes de millora fiscal, afrontar l’estudi de situacions concretes i calibrar l’adequació al cas particular de les diferents polítiques possibles en l’àmbit de la planificació fiscal. Així mateix, l’experiència acumulada en la nostra relació amb l’Administració Tributària ens permet afrontar amb garanties qualsevol tipus de revisió o actuació que pugui emprendre.

Alguns dels nostres serveis:

 • Assessorament continuat a les empreses amb les seves obligacions tributàries davant l’Administració Tributària.
 • Anàlisi de la fiscalitat de les seves operacions econòmiques, oferint al nostre client alternatives que contribueixin a optimitzar la càrrega tributària en operacions financeres, immobiliàries, d’estructuració patrimonial, segurs, etc.
 • Atenció de les relacions dels nostres clients amb l’Administració Tributària, amb especial referència a la seva representació davant la Inspecció dels Tributs.
 • Confecció i assessorament de recursos i reclamacions davant l’Administració Tributària i els tribunals contenciosos-administratius.
 • Planificació fiscal d’estructures societàries.
 • Fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses (fusió i adquisició).
 • Fiscalitat dels patrimonis personals i familiars.
 • Assessorament i preparació de documentació en operacions vinculades.

Serveis àrea laboral
(Serveis Assessoria)

El nostre equip de professionals els ajudarà en totes les qüestions plantejades que afecten a l’empresa mitjançant un assessorament previ i amb la posterior aplicació de les decisions preses.

La nostra àrea de Laboral s’ocupa, entre d’altres, de les següents matèries:

 • Redacció de tot tipus de contractes de treball.
 • Qüestions de mobilitat geogràfica i funcional i altres modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Jornada, vacances, faltes i sancions dels empleats.
 • Resolució de la relació laboral a instància de l’empresa i defensa jurídica en els processos judicials.
 • Contractació i extinció dels contractes de treball d’alta direcció.
 • Contractació laboral d’estrangers.
 • Sistemes retributius i plans d’opcions sobre accions.
 • Plans de pensions i previsió social complementària.
 • Pactes i convenis col·lectius.
 • Assessorem operacions de reestructuració que impliquen acomiadaments col·lectius en expedients de regulació d’ocupació i prejubilacions.
 • Implantació de modificacions substancials dels contractes de treball de caràcter col·lectiu.
 • Altres conflictes col·lectius.
 • Auditoria laboral i de Seguretat Social.
 • Arbitratge i solució extrajudicial de conflictes, acomiadaments.
 • Defensa i representació de l’empresa en conflictes individuals i col·lectius, plantejats els treballadors durant la vigència o després de l’extinció de la relació laboral.
 • Confecció de Recursos de Súplica, de Cassació i Empara.
 • Assistència davant la Inspecció de Treball.
 • Procediments sancionadors.
 • Accidents de treball.
 • Recursos contenciosos-administratius.
 • Subvencions i bonificacions a la contractació.
 • Assessorament sobre els règims de Seguretat Social aplicables a les diverses situacions que es puguin donar en l’empresa.
 • Assessorament en matèria de cotització.