Imatge serveis legals

Serveis Legals

A Beta Legal posem a la seva disposició els nostres serveis d’assessorament jurídic, que li assistiran en les diferents qüestions legals mitjançant les nostres àrees mercantil i civil.
   
 • Constitució de societats de capital, sucursals i oficines de representació.
 • Modificacions estructurals, tals com processos de fusió, escissió, transformació, dissolució i liquidació de tot tipus de societats.
 • Assessorament jurídic a l’equip directiu, secretaries de consell d’administració i tot tipus d’òrgans d’administració social, així com redacció d’acords societaris o modificacions estatutàries.
 • Joint-ventures, Agrupacions d’Interès Econòmic, Unions Temporals d’Empresa i altres sistemes de col·laboració empresarial.
 • Aprovació de comptes anuals i dipòsit davant el Registre Mercantil.
 • Modificacions estatutàries per ampliació o reducció de capital, canvis de denominació o domicili, cessaments i nomenaments d’òrgans d’administració.
 • Empresa familiar: elaboració de protocols familiars, capitulacions matrimonials, acords parasocials, testaments i altres eines jurídiques per coordinar les relacions familiars i societàries, així com facilitar la successió generacional en l’empresa.
 • Redacció i negociació d’acords parasocials (acords de socis o accionistes, protocols familiars, etc.).
 • Auditoria legal (“due diligence”).
 • Assessorament a socis minoritaris en conflictes amb la societat i els òrgans d’administració.
 • Impugnació d’acords socials i accions de responsabilitat contra membres de l’òrgan d’administració.
 • Operacions de capital de risc (“prívate equity”).
 • Assessorament en la redacció, negociació i execució de contractes de compravenda d’empreses (societats i actius).
 • Fusions, adquisicions d’empresa o unitats de negoci i estudi, negociació i redacció de contractes de col·laboració entre companyies.
 • Contractes de prestació de serveis, agència, distribució, fabricació, comissió, concessió, franquícia, subministrament, confidencialitat, outsourcing, …
 • Competència deslleial i defensa de la competència.
 • Assessorament jurídic en la situació jurídica de marques i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.
 • Garanties reals i personals: avals, peces, fiances, hipoteques, etc.
 • Condicions Generals de la Contractació.
 • Assessorament en la constitució de fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com en adaptacions o modificacions legislatives o modificacions estatutàries.
 • Assessorament fiscal, laboral i administratiu.

 • Procediments administratius: assessorament i intervenció en tot tipus de procediments administratius (sancions, llicències d’activitat, mediambientals, inspeccions, comprovacions…)
 • Procediments contenciós-administratius: assessorament i direcció lletrada davant jutjats i Tribunals Contenciós-administratius en totes les àrees del Dret Administratiu i en totes les instàncies.
 • Contractes públics: negociació i assessorament en contractació amb administracions públiques, preparació de concursos públics i subvencions d’activitat, operacions de col·laboració públic-privat, anàlisi i assessorament en recursos…
 • Medi ambient: assessorament i defensa en procediments administratius sancionadors en matèria mediambiental.
 • Assessorament i planificació financera.
 • Assessorament sobre contractació de qualsevol producte bancari o financer (leasing, renting, swap, derivats, participacions preferents, préstecs, crèdits, confirmings, factorings,…)
 • Refinançaments i reestructuració de deutes.
 • Assessorament en aportació de garanties.
 • Prevenció de blanqueig de capitals.
 • Reclamacions davant el Defensor del Client de cada entitat de crèdit, així com davant la CNMV i el Banc d’Espanya per actuacions amb mala praxi bancària.
 • Assessorament i direcció lletrada en demandes civils contra entitats de crèdit per mala praxi bancària.
 • Reestructuracions: assessorament i negociació amb tot tipus d’entitats financeres i creditors per reequilibrar la situació financera de l’empresa en evitació de futures situacions de concurs de creditors.
 • Pre-concursal: assessorament per evitar responsabilitats dels administradors de les companyies, presentació de comunicacions pre-concursals davant els jutjats mercantils, negociació de convenis anticipats, així com d’acords de refinançament.
 • Assessorament i presentació de sol·licituds de concurs de creditors, tant de persones jurídiques com de persones físiques, dirigint les actuacions en tots els tràmits i fases del procediment concursal.
 • Sol·licitud de concurs de creditors necessari a deutors.
 • Elaboració de propostes de conveni i plans de viabilitat.
 • Defensa davant accions de reintegració i declaracions de culpabilitat.
 • Assessorament i preparació en acords extrajudicials de pagament.
 • Assessorament i tramitació de sol·licituds de mediació concursal i negociació per a consecució d’extinció de deutes de particulars per la Llei de Segona Oportunitat.
 • Assessorament en adquisicions d’unitats productives d’empreses en concurs.
 • Assessorament en adquisicions de tot tipus d’actius productius d’empreses en concurs.
 • Dissolucions i liquidacions de societats en evitació de concurs de creditors.
 • Assessorament en tot tipus de contractes de transaccions immobiliàries.
 • Assessorament integral en Dret Urbanístic.
 • Assistència en la fase de promoció i execució d’edificis.
 • Responsabilitat per obres.
 • Assessorament als diferents agents intervinents al mercat immobiliari.

Summary Hello Casino is one of the most popular casinos available online. There are a lot of lesser restrictions that are good to know, but are less likely to matter. Save your money folks and take his advice https://www.bestaustraliancasinos.org/. Bonus & wins playable on Selected games only.

 • Assessorament i gestió en Protecció de dades personals, incloent redacció de contractes i formularis per a l’obtenció d’aquest tipus de dades.
 • Assessorament en comerç electrònic i noms de domini.
 • Anàlisi legal de pàgines web i condicions generals d’accés a les mateixes.
 • Normativa de publicitat.
 • Negociació, estudi i redacció de tot tipus de contractes de caràcter civil.
 • Arrendaments urbans i propietat horitzontal.
 • Protocols familiars i gestió de patrimonis.
 • Dret de successions.
 • Dret de família: separacions, divorcis, aliments, etc.
 • Defensa lletrada davant els tribunals de les jurisdiccions civil, mercantil, penal, contenciós-administratiu o laboral.
 • Reclamacions de deutes.
 • Responsabilitat Civil per accidents de circulació i demandes fundades en contractes d’assegurança.
 • Execucions de títols judicials, cambiaris i documents notarials.
 • Intervencions especialitzades en tot tipus de procediments davant Corts Arbitrals.
 • Procediments de caràcter litigis en matèria fiscal i, en concret, en procediments davant Tribunals Econòmic-Administratius Regionals (TEAR), Central (TEAC), Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
 • Assessorament i assistència lletrada en procediments penals econòmics.
 • Delictes societaris, insolvències fraudulentes, estafes i apropiacions indegudes.
 • Accidents de trànsit.
 • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
 • Delictes contra la Propietat Industrial i Intel·lectual.