Coronavirus (Covid-19) – Nota informativa (14) 12/04/2020

BETA LEGAL COMUNICA

NOTA ACLARATORIA DE LOS EFECTOS DE LA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA


El dia 9 d’abril de 2020, el Parlament de l’estat espanyol va autoritzar una pròrroga de l’estat d’alarma fins les 00 hores del dia 26 d’abril.

Aquesta pròrroga s’ha de sotmetre a les mateixes condicions establertes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decreto 465/2020, de 17 de març, i pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Als efectes d’evitar dubtes creiem necessari aclarir:

Primer.- Deixa d’estar vigent el permís retribuït establert pel RDL 10/2020 que s’aplicava de forma obligatòria a totes les persones treballadores que prestaven serveis en aquelles activitats que no es consideraven essencials ja que limitava la seva vigència fins al dia 9 d’abril 2020 (inclòs) i no s’ha renovat el seu àmbit temporal.

Segon.- Això comporta que totes les activitats laborals i professionals, a excepció de les expressament indicades a l’Annex del Real Decret 463/2020, es reprenen i que els treballadors podran desplaçar-se, a partir del dia 10 de abril (inclòs) a desenvolupar la seva activitat tal i com indica l’article 7.1.c) del RD 463/2020 que limita els desplaçaments.

Recordem que s’ha de portar el certificat autoresponsable de desplaçament que podeu trobar al següent link:

Tercer.- Recordem la relació d’equipaments i activitats la obertura a el públic que continua suspesa es la que figura a l’Annex del RD 463/2020, de 14 de març, en la versió consolidada que podeu trobar al següent link: